Hostinec - Penzion U Točíka, Kunžak, Česká Kanada

Penzion U Točíka, Kunžak, Česká Kanada

Provozní řád

Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat, a to od 14 hodin nejpozději do 17 hodin v den nástupu. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.

Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.

Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.

Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit u personálu ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, uzavřena okna a uzamknout dveře.

Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár. Na pokojích je zakázáno kouřit.

Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Psi a ostatní zvířata mohou být v ubytovacím zařízení umístěna ve zvláštním režimu jen po předchozí dohodě.

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem. Ceník ubytování a služeb je vystaven v provozovně a na webových stránkách penzionu.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby před uplynutím dohodnuté doby.

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení.

Storno podmínky

Při zrušení rezervace ve lhůtě kratší jak 30 dnů před nástupem, nebo nenastoupení na objednaný termín pobytu – propadá nárok na vrácení zaplacené zálohy. V případě zaplacení celé částky pobytu a jeho zrušení ve lhůtě 30 - 15 dnů před nástupem bude vráceno 50% z této částky. Při zrušení pobytu 15 - 0 den před nástupem na objednaný termín propadá nárok na vrácení peněz.

Podmínky rezervace: Při nenastoupení některé z osob nebo nedodržení smluveného termínu pobytu se záloha za tuto osobu nevrací. Záloha je přenosná (není na konkrétní jméno).

Provozní řád je platný od 1. ledna 2008

panorama